S_108_100_arbetsmetod

Arbetsmetod

Vi börjar med att lägga en bas och tar reda på var företaget står. Vi kallar det för en förstudie, som dels kan användas för att mäta kommande resultat emot men framför allt för att gemensamt definiera det egentliga uppdraget.
Karaktäristiskt för detta moment är att samla och strukturera befintlig information. Vi använder här 4 grundläggande frågor, såsom vad som köps av vem, för vem och hur etc. Centralt är företagets och inköpsfunktionens strategi och målsättning.
Företagets inköpsmognad bedöms liksom målsättningen med arbetet.

Specifikt för processutveckling går vi in i en utvecklingsfas där vi djupare analyserar den aktuella situationen och tittar vad den genererar och kostar. Samma grundläggande 4 frågor som i förstudien är grunden för arbetet mot framtidens process. Hela tiden står företagets och inköpsfunktionens startegi och målsättning i centrum.

Implementeringsfasen av processutvecklingen kännetecknas av att arbetet från utvecklingsfasen omsätts i praktiken. Medarbetarna träder in i sina nya roller. Om det krävs sker en utbildningsaktivitet. Löpande följs resultatet av arbetet upp med tidigare definierade nyckeltal.

En reell och varaktig effekt fås bara om alla medarbetare är med. Från dag ett av förstudien och genom hela arbetet sker ett förändringsarbetet där alla berörda medarbetare är viktiga. Det är människor i samarbete som levererar, processen ger förutsättningen.

För övriga erbjudna tjänster gör vi tillsammans en likartad förstudie och därefter förbereder och omsätter vi tillsammans de olika arbetsmomenten enligt uppdragets specifikation.

Arbetet anpassas till kundens inköps mognadsgrad.

Tanken är att oberoende hur uppdraget ser ut, ska det stärka organisationen inför nästa inköpsutmaning och långt efter att IPPs uppdrag är slutfört.

 

 

S_79_99_capex-puff

S_79_99_arbmetod